web counter

Arti & Nama-nama Sahabat Nabi Muhammad Saw

ARTI DAN NAMA-NAMA SAHABAT NABI MUHAMMAD SAWNo.NamaKeterangan1Mush’ab bin Umair:Duta Islam pertama & bapak Tauhid2Salman al-Farisi:pencari kebenaran3Abu dzar al-ghifari:tokoh gerakan hidup4Bilal bin rabah:muadzin rasullulah & lambang persamaan derajat manusia5Abdullah bin umar:tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada allah6Sa’ad bin abi waqqash:Singa yang menyembunyikan kukunya7Shuhaib bin sinan:pedagang yg selalu menerima laba8Mu’adz bin jabal:Cendekiawan muslim yang paling memahami mana yang halal dan manayang haram9Miqdad bin ‘amr:Pelopor barisan berkuda & pakar filsafat10Said bin ‘amir:Pemilik kebesaran pada balikkesederhanaan11Hamzah bin abdul mutthalib:Singa Allah & panglima syuhada12Abdullah bin mas’ud:Yang pertama kali mengumandangkan Al-Qur’an dengan bunyi merdu13Hudzaifah ibnul yaman:Seteru kemunafikan, mitra keterbukaan14Ammar bin yasir:Seorang tokoh penghuni surga15Ubadah bin shamit:Tokoh yg gigih menentang penyelewengan16Khabbab bin arats:Pengajar besardalam berqurban17Abu ‘ubaidah ibnul jarrah:Orang kepercayaanummat18Utsman bin mazh’un:Yang pernah mengabaikan kesenangan hayati duniawi19Zaid bin haritsah:Tak ada orang yg lebih dicintainya daripada Rasulullah20Jafar bin abi thalib:Jasmani -juga perangainyamirip Rasulullah21Abdullah ibnu rawahah:Yang bersemboyan wahai diri apabila kau tidak gugur di medanjuang kau permanen akan tewas walau di atas ranjang22Khalid ibnul Walid:pedang Allah yg selalu waspada23Qais bin Sa’ad:Qais bin Sa’ad bin ‘Ubadah24Umeir bin Wahab:jagoan Quraisy yg terbaik25Abu Darda:pakar hikmat & budiman26Zaid ibnul khatthab:rajawali pertempuran yamamah\27Thalhah bin Ubaidillah:pahlawan perang uhud28Zubair bin Awwam:pembela Rasullulah29Khubaib bin ‘Adi:pahlawan syahid di kayu salib30Umeir bin Sa’ad:tokoh yg tiada duanya31Zaid bin Tsabit:penghimpun kitabkudus al-qur’an32Khalid bin sa’id bin ‘ash:pasukan berani mati angkatan pertama33Abu Ayyub al-Anshari:pejuang diwaktu senangatau susah34Abbas bin Abdul Muthalib:Pengurus air minum mekkah & medinah35Abu Hurairah:Otaknya bagai gudang di zaman turunnya wahyu36al-Barra bin Malik:Milik ” Allah dan Surga “37Utbah bin ghazwan:Utbah bin ghazwan38Tsabit bin qeis:Tsabit bin qeis juru39Usaid bin hudhair:pahlawan hari Saqifah40Abdurrahman bin Auf:harta selalu datang41Abu Jabir Abdullah bin Amr bin Haram:seorang yang pada naungi malaikat42Amr ibnul Jamuh:menggunakan pincangku, ku rebut surga43Habib bin Zaid:lambang cintah kasih dan pengorbanan44Ubai bin ka’ab:selamat ilmu yang engkaucapai45Sa’ad bin mu’adz :Sa’ad bin mu’adz kebahagiaan bagimu wahai , Abu Umar46Sa’ad bin Ubadah:Sa’ad bin Ubadah pembawa bendera Anshar47Usamah bin Zaid:Usamah bin Zaid kesayangan,  putra berdasarkan kesayangan48Abdurrahman bin Abi Bakar:Abdurrahman bin Abi Bakar pahlawan sampai akhir hayat49Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash:Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash tekun beribadat dan bertubat50Abu Shufyan bin harits:Abu Shufyan bin harits habis gelap terbitlah terang51Imran bin Husain:menyerupai malaikat52Salamah bin al Akwa:al Akwa pahlawan pasukan jalan kaki53Abdullah bin Zubair:Tokoh pengejar tewas syahid54Abdullah bin Abbas:’Ulama umat kini55Abbad bin Bisyir:Disertai cahaya Allah56Suheil bin ‘amar:Terbebas,deretan pahlawan57Abu Musa al Asy’ari:nama shahabat nabi58Thufeil bin ‘Amr ad Dausi:Pemilik suatu fithrah yang cerdas59‘Amr bin ‘Ash:pembebas Mesir menurut paasukan Romawi60Salim Maula Abu Hudzaifah:Sebaik baik pemikul Al-qur’anEntri Populer

No.NamaKeterangan1Mush’ab bin Umair:Duta Islam pertama & bapak Tauhid…

Melengkapi tulisan sebelumnya ( Nama Islami Lengkap Untuk Anak Perempuan Dari “A” Hingga “Z” , maka pada tulisan ini disusun secara beru…

Tulisan ini dia memberikan warta tentang Nama-nama AnakPerempuan Kristiani lengkap bersama merupakan . Semoga dengan membaca artike…

Nama-nama Islami pada goresan pena ini buat (anak) bayi pria yg tersaji secara berurutan dari alfabetHijaiyahdimulai berdasarkan hu…

A. BIDANG KEDOKTERAN1. ZAKARIYA AR-RAZINama lengkapnya ABU BAKAR BIN MUHAMMAD ZAKARIYA AR-RAZI. Di Barat relatif dikenal dengan nam…

Mendapapatkan nama yg baik merupakan hak anakdan kewajipan kedua orang tua (makdan bapak) memberikan nama yg baikkepada bayi ya…

بِسْمِ اللهِ الرّحْمنِ الرّحيْمِاللهمّ صلّ علىمحمّد وعلى آلهٖ وٲصْحابِهٖ ٲجْمَعِيْنَNama adalah doa kepada seorang, maka kedu…

Pada tulisan ini spesifik tentang nama-nama Islami yang memakai nama depan dengan istilah ‘Abd (عبد) yang disambung menggunakan Asmaul Husna…

Pada goresan pena ini disusun secara berurutan menurut abjad dari “A” hingga “Z”, sehingga lebih gampang buat menentukan …

Seperti disinggung pada tulisan 25Nama-nama Nabi dan Rasul Allah , terdapat sustu riwayat yg menjelaskan bahwa jumlah seluruh Nabi yg perna…WEDNESDAY, 21 JANUARY 2015TUNTUNAN PEMBERIAN NAMA ANAK DALAM ISLAM

Mendapapatkan nama yang baik adalah hak anakdan kewajipan kedua orang tua (bunda & bapak) memberikan nama yg baikkepada bayi ya…